Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement supportersvereniging We Are Helmond

Het huishoudelijk reglement is een set van regels en richtlijnen in aanvulling op de wet en de statuten.
Het lidmaatschap

 1. De voorwaarden ten aanzien van het lidmaatschap zijn formeel vastgelegd in de statuten van de supportersvereniging.
 2. Bij het lidmaatschap krijgt elk lid per seizoen een ledenpas. Met deze ledenpas kan het lidmaatschap aangetoond worden. Bij activiteiten moet de ledenpas getoond worden.
 3. Het lidmaatschap moet ten minste één maand voor het einde van het seizoen schriftelijk opgezegd worden.

Contributie

 1. De hoogte van de contributie bedraagt € 15,00 (vijftien euro) per seizoen.
 2. Jaarlijks moet de contributie via automatische incasso of eenmalige overboeking voor 31 juli van het desbetreffende seizoen worden voldaan.
 3. De algemene vergadering kan de hoogte van de contributie wijzigen en vaststellen.

Het bestuur

 1. Bestuurders worden benoemd voor ten hoogste vijf jaar.
 2. Het bestuur stelt een rooster vast voor de aftredende bestuurders.

Wijziging huishoudelijk reglement

 1. Het huishoudelijk reglement kan door een bestuursbesluit worden gewijzigd, met uitzondering van die zaken die enkel door de algemene vergadering kunnen worden gewijzigd.
 2. Het huishoudelijk reglement kan door gewone meerderheid van stemmen worden gewijzigd.

Communicatie

Nieuws, wetenswaardigheden en mededelingen worden via de website (www.wearehelmond.nl), de email

(nieuwsbrieven) en / of www.facebook.com/WAH1967 en / of Twitter

www.twitter.com/wearehelmond kenbaar gemaakt aan de leden.

Activiteiten

 1. Het bestuur van de supportersvereniging stuurt aan op een actieve bijdrage vanuit haar leden om te participeren in activiteiten welke worden georganiseerd (participatiemodel). De activiteiten richten zich op alle doel (leeftijd) groepen.
 2. Het bestuur van de supportersvereniging verwacht van haar leden een actieve bijdrage indien er vanuit Helmond Sport om medewerking wordt gevraagd.


Gesprekspartner met Helmond Sport

Het behartigen van de belangen van de leden, supporters van voetbalclub Helmond Sport, is het voornaamste doel van Supportersvereniging We Are Helmond. Het is daarmee van cruciaal belang dat er overleg tussen het bestuur van Helmond Sport en de erkende supportersverenigingen. Daarbij tracht de Supportersvereniging We Are Helmond met 1 of 2 bestuursleden aanwezig te zijn om de wensen, op- en aanmerkingen en punten namens haar leden te vertegenwoordigen. Op- en / of aanmerkingen voor dit overleg kunnen door de leden aan de bestuursleden worden doorgegeven.

Slotbepaling

Voor zaken waarin dit huishoudelijke reglement niet voorziet, is het bestuur van de supportersvereniging beslissingsbevoegd.